Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar är inte så vanliga bland Flatcoated retrievers (FCR) och det finns inget krav från SKK att man ska ögonlysa FCR. Flatcoated retrieverklubben har dock en rekommendation kring ögonlysning, främst för de hundar som ska gå i avel men vi uppmuntrar naturligtvis även andra att ögonlysa sina hundar. Anledningen är att det finns en del förändringar gällande ögon som skulle kunna ställa till problem och därför vill vi gärna förebygga genom att rekommendera ögonlysning. 

Avelsrekommendationer
Ögonlysning daterad inom två år vid tidpunkten för parning för avelsdjur.

Främre Y-sömskatarakt

Rekommendation från klubbens sida är att man kan dubbla anlaget i en kombination OM båda avelsdjuren ögonlysts utan anmärkning tidigare och om den främre y-sömskatarakten utvecklats efter det* 

En individ som ögonlysts med främre y-sömskatarakt redan vid första tillfället bör endast paras med fri individ.

Motiveringen är att främre y-sömskatarakt är tämligen vanlig i rasen och det finns inget som tyder på att en dubbling skulle orsaka ökad grad, eller besvär för hunden. Rasen är betjänt av att vi använder äldre och fler hundar i avel med tanke på våra prioriterade områden; höja avelsbasen och aktivt minska förekomst av cancer/tumörer.

Distichiasis

Rekommendation att inte dubbla anlaget i en kombination 

PLD < 1/2, 1/2-3/4 och >3/4 – total/flödeshål

Låta gonioskopiundersöka föräldradjuren om det är möjligt. Rekommendationen är att inte dubbla känd grad av PLD i en kombination. 

Retinopati/PRA m.fl.

Rekommendationerna gäller även katarakter och ögonsjukdomar som kan leda till allvarligt lidande eller blindhet, inkl. den ärftliga formen av Chorioretinopati. Dessa sjukdomar är ovanliga hos FCR. Rekommendation är att inte avla på de hundar som fått diagnosen ”ärftlig” eller ”sannolikt ärftlig”. (De hundar som fått diagnosen ”sannolikt ej ärftlig” bör ej dubblas.) 

Information om olika ögonsjukdomar

Främre Y-sömskatarakt, övriga katarakter

Den vanligaste katarakten hos FCR är främre Y-sömskatarakt. Det är en ärftlig defekt men det har inte påvisats några synproblem för de hundar som har diagnosticerats med främre Y-sömskatarakt.

Det finns en rekommendation på SKK att inte dubblera främre y-sömskatarakt vilket fått till följd att man ofta använder unga FCR i aveln som inte hunnit utveckla katarakten. Undersökningar av Avelsrådet visar att flera kombinationer där unga hundar använts, och som varit ua vid parningstillfället, senare i livet utvecklat främre Y-sömskatarakt. Det betyder att anlaget i själva verket dubblats i flera kombinationer. 

Övriga katarakter hos Flatcoated retriever är t ex grå starr, som är en grumling av ögats lins och kan uppstå av en yttre påverkan, skada. Grumlingen kan vara delvis (partiell) eller total och det påverkar synen. Många gånger klarar hundar att kompensera för dålig syn och lider inte speciellt mycket av det. De använder sin hörsel och luktintryck mera. Det är mindre än 1 % som drabbas av dessa katarakter. 

Distichiasis

Distichiasis (uttalas distikiasis) är ganska vanligt i rasen och hos hundar generellt.

Distichiasis är felväxande hårstrån som växer ut på undersidan av ögonlockskanten, under den vanliga ögonfransraden. De är ofta mjuka och enstaka och vållar sällan något bekymmer för individen. Om hunden har besvär så finns det flera behandlingsalternativ. 

Ektopiskt cilium 

Detta drabbar ett fåtal i rasen och innebär att ett hårstrå i ögat växer ut i slemhinnan på insidan av ögonlocket. Detta förorsakar ofta små sår på hornhinnan som kan vara mycket smärtsamt för hunden. Behandlas kirurgiskt. 

PLD

PLD betyder pektinligamentdysplasi. PLD mäts i graderna < 1/2, 1/2-3/4 och >3/4 – total/flödeshål och upptäcks via gonioskopering där man studerar pektinligamentet via en speciell lins. I Sverige är det oftast bara de större klinikerna som har utrustning för gonioskopi.

I dagsläget (2022) är det inte så stor andel FCR som diagnosticeras med någon grad av PLD och endast ett fåtal som drabbas av glaukom.  

Pektinligamentet är ungefär som ett galler och där ska ögats kammarvätska ständigt flöda ut. När fibrerna i det ringformiga gallret, pektinligamentet, inte är normalt utvecklade ställer man diagnosen pektinatligamentdysplasi, PLD. I ett lindrigt fall är endast en del fibrer onormalt korta och tjocka och mer eller mindre sammanväxta medan de flesta fibrerna är normala. I ett riktigt allvarligt fall finns en nästan obruten vävnad med enstaka avflödeshål i stället för gallermönstret. När PLD är total kan hunden drabbas av primärt glaukom. Då stiger trycket inuti ögat och ett smärtsamt tillstånd, glaukom, inträder. Primärt glaukom kan också ibland bero på en trång kammarvinkel som medför att kammarvätskan inte rinner ut ur ögat tillräckligt snabbt och ett ökat tryck uppstår.

Sekundärt glaukom är en bieffekt av att någon annan process skapar oreda inuti ögat och som gör att trycket ökar. Exempel på sådana processer kan vara blödning i ögat (kan vara skada), linsluxation (förändring av linsens läge) och uveit (inflammation i regnbågshinnan).

Övriga ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar är, som nämnts tidigare, ovanliga hos FCR men nedan följer ändå två exempel som förekommer hos ett fåtal och som bedrivits, och bedrivs, forskning kring. 

Chorioretinopati (uttalas korioretinopati) är en sjukdom som drabbar näthinnan. Det uppstår en ärrvävnad i näthinnecellerna som kan vara liten och inte påverka hunden alls till att vara mer utbredd och, i värsta fall, vara så utbredd att den orsakar blindhet.

PRA – progressiv retinal atrofi är en snarlik sjukdom där näthinneceller kontinuerligt tillbakabildas och startar med att hunden får sämre mörkerseende till att den i slutfasen är helt blind. Sjukdomen är ärftlig och forskning pågår i flera raser där man försöker hitta DNA-profiler för att man ska kunna skicka in för DNA-test. 

Förr förväxlades ofta Chorioretinopati med PRA. Idag kan man tydligt skilja de två sjukdomarna åt med en ERG-kamera där man ser skillnaden på de två sjukdomarna. FCR har inte haft något fall av PRA de senaste 9 åren och innan dess var det endast ett fåtal drabbade. 

Om du har en hund som drabbas av misstänkt PRA hjälper FRK till med att få en undersökning med ERG-kamera. Kontakta i så fall Avelsrådet avel@frk.nu 

Mer information