Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar är inte så vanliga bland Flatcoated retrievers men det finns dock en del förändringar. SKK införde ett nytt ögonlysningsprotokoll år 2011 där fler diagnoser än tidigare finns med. Det är nästan bara de hundar som används i avel som ögonlyses men det är önskvärt att fler gör det för att få en säkrare bild av verkligheten.

Katarakt (grå starr)

Katarakt eller gråstarr är en grumling i ögats lins. Katarakt kan orsakas av yttre och inre störningar i ögat men ur avelssynpunkt är det bara de medfödda och misstänkt ärftliga varianterna som är av intresse. I det nya ögonprotokollet beskrivs och delas katarakterna in mer detaljerat än tidigare för att bättre passa in på gängse anatomiska termer. Med undantag av främre Y-sömskatarakt diskvalificerar de flesta ifrån avel.

Främre Y-sömskatarakt

Den vanligaste defekten hos Flatcoated retriever är främre Y-sömskatarakten. I linsen finns ett område som kallas för söm där linsfibrerna möts. Den främre delen av sömmen har formen av ett Y och utmed denna kan små grumlingar bildas. De ökar långsamt i antal, drabbar båda ögonen men ger inte synproblem. 

Avelsrekommendationer

 • Sjukdomen anses vara ärftlig, men är vanligen inget avelshinder, dock rekommenderar SKK och tillika Avelsrådet att parning av affekterad hund endast sker med fri individ.

Övriga partiella katarakter

Alla andra former av gråstarr som inte går in under total katarakt, bakre polär katarakt och Y-sömskatarakt. Det är ofta svårt att säga något om arvsgången i dessa fall men om förändringen är stor och drabbar båda ögonen och/eller ökar i storlek misstänker man en ärftlig grund. 

Avelsrekommendationer

 • Vissa hundar med diagnosen ärftlig partiell katarakt bör ej användas i avel och följas upp enligt av ögonveterinär lämnade rekommendationer.(Katarakter kodas inte längre som ”ÖP” utan det är den gruppen som delats upp på flera varianter.

PRA (progressiv retinal atrofi)

PRA (progressiv retinal atrofi) är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser. Den finns i tidiga och sena former. De tidiga är mycket sällsynta. De ger symptom hos valpar/unghundar. De sena ger symptom hos vuxna hundar. Arvsgången är vanligen autosomal recessiv. (Både tiken och hanen måste vara bärare av den defekta genen.)

Avelsrekommendationer

 • Ej avla på djur med PRA samt deras föräldrar och eventuellt redan producerad avkomma, samt syskon till hund med PRA.
 • Här finns en lista över PRA-drabbade hundar samt kända anlagsbärare.
 • Listan uppdateras då nya fall blir kända för oss i avelsrådet: PRA-lista.


Information om studie på PRA-fall
Information about PRA-studies (English version)

Retinopati

Retinopati betyder en sjuklig förändring i näthinnan. Det kan t.ex. vara ärr efter inflammationer eller defekter som inte liknar någon känd sjukdom. Symtomen är hos de flesta hundar en förtvining av näthinnan. Ordet retinopati används av svenska ögonveterinärer när det oväntat dyker upp hundar med symtom som liknar PRA. Man är ofta mycket försiktig med PRA-diagnoser då det finns andra ögonsjukdomar som i slutstadiet kan förväxlas med PRA. Det finns retinopatier som är misstänkt ärftliga.

Avelsrekommendationer

 • Undvik avel tills vidare på hundar som fått diagnosen retinopati och som har bedömts vara ärftlig. Försiktighet rekommenderas vid avel med föräldradjur och eventuellt redan producerad avkomma till hundar som fått diagnosen retinopati, sannolikt ärftlig. Orsaken till denna rekommendation är att många hundar med diagnosen fortfarande står under utredning.
 • I övrigt gäller som tidigare, att avel kan ske på hund om ögonveterinären gjort bedömningen ”sannolikt ej ärftlig” på ögonlysningsprotokollet.
 • Hundar med diagnoser som PRA-liknande eller retinopati bör följas upp enligt av ögonveterinär lämnade rekommendationer.


Chorioretinopati

Under senare tid har flera fall av chorioretinopati diagnostiserats i vår ras. Detta är en sjukdom som leder till blindhet. Forskning pågår men orsak och arvsgång är i dagsläget ej fastställd.

Avelsrekommendationer

 • Affekterad individ skall ej användas i avel. Eventuellt redan producerad avkomma samt helsyskon till affekterad hund bör användas mycket restriktivt och med största försiktighet. Halvsyskon och föräldrar berörs ej av restriktionerna i dagsläget men en dubbling av berörda hundar bör undvikas vid avel.
 • Initierade veterinärer anser att individer med kronisk chorioretinopati som drabbats av synnedsättning inte ska användas i avel. Då det oftast är när individen blir äldre som den får synfel, blir blind, och kanske redan har använts i avel, måste ändå stor försiktighet i avelsarbete med släktingar till diagnosticerade hundar iakttas. Forskning pågår om orsak och arvsgång.
 • Hundar med diagnoser som PRA-liknande eller retinopati bör följas upp enligt av ögonveterinär lämnade rekommendationer.


Glaukom (grön starr)

Sjukdomar med förhöjt tryck i ögat kallas för glaukom eller "grön starr".

Hos hundar finns inga tidiga varningstecken för glaukom utan diagnosen ställs först när symtomen är mycket allvarlig. På ögonvitan syns då tjocka, ringlande blodkärl och det sjuka ögat ser ofta större ut än det friska. Hornhinnan blir dimmig och pupillen slutar reagera på ljus. Trycket i ögat är ofta mycket högre än normalt. Hunden har ont och blir passiv och nedstämd.

Glaukom kan vara primärt eller sekundärt.

Primärt glaukom har ärftliga inslag och kan orsakas av inbyggda fel i ögat. Symtomen utvecklas fullt först vid vuxen ålder. Den vanliga typen i rasen är: missbildning av pektinatligamentet (PLD), ett silsystem i ögat. Även fall av för trång avflödesvinkel kan förekomma.

Sekundärt glaukom är en följd av att någon annan, primär, process skapar oreda inuti ögat. Exempel på sådana händelser är blödning i ögat, linsluxation (förändring av linsens läge) och uveit (inflammation i regnbågshinnan).

Avelsrekommendationer

 • Låta gonioskopiundersöka föräldradjuren. Tills vidare finns ingen avels- eller hänvisningsspärr på hundar med anmärkning, men hund med allvarlig PLD (pektinatligment dysplasi) löper större risk att få valpar med samma defekt. De hundar som utvecklar glaukom har ofta mycket omfattande PLD.

Distichiasis

Distichiasis är en extra rad ögonfransar. Detta vållar sällan något bekymmer för individen.

Ektopiskt cilium

Ett felplacerat hårstrå, på insidan av ögonlocket. Detta förorsakar ofta stor smärta då det orsakar sår på hornhinnan.

Avelsrekommendationer

 • Dessa diagnoser noteras på nya ögonlysningsprotokollet och behöver uppmärksammas i framtiden vad gäller förekomst och ärftlighet.

Länkar:
Vill du läsa mer om olika ögonsjukdomar gå in på någon av dessa länkar
http://www.skk.se/uppfodning/halsa/halsoprogram/ogon/
http://www.ssvo.se/