Info om hälsa  |  Höftleder  |  Armbågar |  Knäleder  |  Ledsjukdom Osteochdros  |  Ögon  |  Hjärta  |  Njurar  |  Tumör/Cancer  | FORSKNINGSPROJEKT

Projekt för kartläggning av hälsa hos Flatcoated retriever

i samarbete med Hundgenetikgruppen, SLU

Projekt för kartläggning av hälsa hos Flatcoated retriever i samarbete med Hundgenetikgruppen, SLU

Alltsedan vi fick tillgång till Agrias unika statistik om rasens hälsa och dödsorsaker genom Breed Profile har en stark önskan att göra mer för rasens hälsa vuxit fram.

Statistiken har också väckt fler frågor om hälsoläget. De senaste åren har vi haft kontakt med forskare på SLU och i ett ganska tidigt stadium kom vi fram till att vi borde göra en nulägesanalys. Vad drabbar vår ras och när i livet drabbas den? Beror den höga cancerfrekvensen på ett försvagat immunförsvar? Kan det i så fall ge uttryck på andra sätt?

Vi kom fram till att mest information fås genom att följa ett antal hundar genom livet.

Att göra en livstidsstudie kräver ett stort engagemang från många då är det viktigt att studien är vetenskapligt förankrad och gjord på ett sätt som vi kan ha nytta av i framtiden. På grund av det har startsträckan varit lång men nu är vi beredda för "takeoff".

Samarbetet med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), HGG (hundgenetikgruppen) och UU (Uppsala Universitet), är klart. Vi har forskare vid vår sida, vi har fått forskningspengar för att dra igång studien, vi har handlingsplan, extrahjälp har anmält sitt intresse, vi har ett fungerande enkätprogram.

Det är rasens hälsoläge som är viktigt, individers uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt av ett begränsat antal personer som följer SKK:s etiska riktlinjer som finns för avelsråd.

Samarbetesprojektet består av flera delar.

Delstudie 1Långtidsstudie av årskull född 2012

Är en långtidsstudie som ska kartlägga hälsan hos en årskull. De valpar som föddes under 2012 inbjuds att delta. Denna studie innebär att ett blodprov tas på hunden efter 1 års ålder, i samband med vaccinationen eller hd röntgen. Detta skickas till den biobank som finns hos HGG.

Denna biobank kommer att hjälpa till att förhoppningsvis hitta vilken gen/gener och därmed gentester för olika sjukdomar som drabbar vår ras idag men även sjukdomar som kan komma framåt i tiden. Hundägaren får fylla i en enkät via webben som Flatcoated retrieverklubbens avelsråd tar emot och sammanställer. Informationen går vidare till HGG. En uppdatering av enkätsvaren görs med jämna mellanrum (ca 3 års intervaller) med kortare avstämnings däremellan.

Delstudie 2, Webbaserad dödsfallsregistrering

Består av en webbaserad dödsfallsrapportering som finns tillgänglig på Flatcoated retrieverklubbens hemsida. Dödsfallsrapportering är viktig information för att få fram medellivslängd, vanligaste dödsorsakerna och om det förändras över tid. Denna är till för alla hundar som avlider, oavsett födelseår. Syftet är att få mer information om vad våra hundar dör av. Är det genom olycksfall, hög ålder, cancer, trafikolyckor osv?

En kartläggning av detta skulle ge viktig information om var fokus bör vara framöver gällande hälsoinsatser och åtgärder. Även de hundar som avlidit innan studien dragit igång är viktiga att få med här. Av stort intresse är rapporteringen om hunden har haft tumörer eller cancer och i vilken form.

Delstudie 3, Tumör/cancerforskning

Är en studie med fokus på de hundar som drabbas av en tumör, cancer, RD (fd PNP) eller chorioretinopati. Här spelar inte födelseåret någon roll. Ett blodprov skickas till HGGs biobank och en webbaserad enkät fyllt i. Informationen är underlag för den anlagsstudie av tumör, cancer, RD och chorioretinopati som ska utföras. Här behövs tyvärr ett antal sjuka hundar för att få tillräckligt med forskningsmaterial. En referensgrupp bestående av friska äldre hundar (över 8 år) behövs också.

På klubbens hemsida kommer information fortlöpande om projekten. Där kommer det att finnas länkar till enkäter och övrig information. I Charmören nummer 1/2013 och på Flatcoated retrieverklubbens hemsida kommer en lathund/handledning om hur man exakt ska gå tillväga för att delta i de olika studierna.

Vi hoppas och tror att många vill delta.

Detta är en i särklass unik studie som vi hoppas ska ge oss många svar på hur vi kan få en friskare flatcoated retriever i framtiden.

Flatcoated retrieverklubbens Avelsråd


Läs mer om