Info om hälsa  |  Höftleder  |  Armbågar |  Knäleder  |  Ledsjukdom Osteochdros  |  Ögon  |  Hjärta  |  Njurar  |  Tumör/Cancer  | FORSKNINGSPROJEKT

Projekt för kartläggning av hälsa hos Flatcoated retriever

i samarbete med Hundgenetikgruppen, SLU

Foto: Rebecca Hennermark

Projekt för kartläggning av hälsa hos Flatcoated retriever i samarbete med Hundgenetikgruppen, SLU

Alltsedan vi fick tillgång till Agrias unika statistik om rasens hälsa och dödsorsaker genom Agria Breed Profile (ABP) har en stark önskan att göra mer för rasens hälsa vuxit fram i klubben. Statistiken i deras första upplaga, ABP 2007, väckte flera frågor om hälsoläget i rasen.


Aktivt arbete för bättre hälsa

Med detta som utgångspunkt påbörjades ett stort arbete. Uppfödarna i rasen tog ett aktivt ansvar kring informationsspridning och en strävan att förbättra rasens hälsa. I klubbens Avelsråd och huvudstyrelse togs planer fram kring ett forskningssamarbete där klubben skulle vara aktiv part. Kommunikation inleddes med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), HGG (HundGenetikGruppen) samt UU (Uppsala universitet). En ansökan om forskningsmedel lämnades in till SKK utvecklingsfond och Agria forskningsfond. Ansökan beviljades och 2013 träffades ett avtal mellan FRK och SLU, HGG samt UU kring ett projekt som innehöll tre delstudier.

De senaste åren har vi kommunicerat och samarbetat med veterinärer och forskare på SLU framför allt kring långtidsstudien av hundar födda 2012. Projektets syfte handlar till största delen om ett av våra prioriteringsområden; cancer/tumörer och kopplingen till immunologi. 

När det gäller de enkäter som ligger till grund för projektets delstudier, både genomförda och kommande, är det rasens hälsoläge som är viktigt. Individers uppgifter har hanterats, och kommer hanteras, konfidentiellt av ett begränsat antal personer som följer SKK:s etiska riktlinjer.


Projektets delstudier


Delstudie 1, Långtidsstudie av årskull född 2012

Långtidsstudien kartlägger hälsan hos en årskull. Flatcoated retriever födda 2012 har bjudits in till deltagande. Under denna studie har ett blodprov tagits på många deltagande hundar fyllda 1 år och äldre. Det har ofta skett i samband med vaccinationen eller HD-röntgen. Detta har sedan skickats till den biobank som finns hos HGG. Blodproverna sparas för analys av bl a DNA och förhoppningen är att hitta gener för olika sjukdomar som drabbar vår ras idag men även sjukdomar som kan komma framåt i tiden. 

Delstudien har sammanlagt skickat ut tre enkäter med ca 3 års intervall under hundarnas livstid som sammanställs av både SLU och FRK. Hundägaren får fylla i en enkät via webben som Flatcoated retrieverklubbens avelsråd tar emot och sammanställer.


Delstudie 2, Webbaserad dödsfallsregistrering

Dödsfallsrapportering är viktig information för att få fram medellivslängd, vanligaste dödsorsakerna och om det förändras över tid. Idag sker detta via SKK och ”Mina sidor” och vi vädjar till alla att logga in där och rapportera när din hund dör. För FRK och uppfödarna i klubben är det mycket viktig information som medför att vi kan arbeta förebyggande och främjande i vårt avelsarbete.

Delstudie 3, Tumör/cancerforskning

Detta är en studie med fokus på de hundar som drabbas av en tumör/cancer och är en delstudie som FRK arbetar aktivt med.

Här spelar inte födelseåret någon roll utan det som är viktigt är att skicka in ett blodprov på den hund som drabbats av cancer/tumör. Blodprovet skickas till HGGs biobank och en webbaserad enkät ska fyllas i. Informationen är underlag för den anlagsstudie av tumör/cancer som pågår.  En referensgrupp bestående av friska äldre hundar (över 8 år) behövs också och vi uppmanar även er som har friska äldre hundar att lämna in ett blodprov. De blodprover som lämnas in kan även komma att analyseras för andra sjukdomar som t ex Renal dysplasi, RD, som är en njursjukdom och Chorioretinopati, en ögonsjukdom.


Vi hoppas att många vill delta och hjälpa oss i vårt förebyggande arbete.

Flatcoated retrieverklubbens Avelsråd