Exteriördomarutbildning 

Riktlinjer

Riktlinjer för FRK:s ställningstagande

Till personer som önskar utbilda sig till exteriördomare på Flatcoated retriever

Det finns några olika kategorier av personer att hantera:

 1. Personer ur FRK:s egna led som klubben vill uppmuntra att söka domarutbildningen för att säkerställa att vi i framtiden har så kallade ”rasspecialister” bland våra svenska domare, dvs personer som har sitt ursprung i flatcoated och som vi tror skulle vara lämpliga som domare.
 2. Personer som söker till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare och har sin ursprungliga hemvist i annan ras (vanligtvis retrieverras, men kan även vara spanielras).
 3. Domare som redan är auktoriserad på annan ras och vill vidareutbilda sig, dvs utöka sitt rasregister med flatcoated.

Dessa tre kategorier ser vi att man måste hantera på lite olika sätt. Viktigt att påpeka är att detta är riktlinjer. Det är inte så enkelt att ”mäta” de egenskaper som ger en bra exteriördomare för rasen vilket gör att en individuell bedömning trots allt måste göras.

Kategori 1 personer ur FRK:s egna led

FRK HS ska/bör kontinuerligt göra en inventering av uppfödare med följande utgångspunkter:

 • Mångårig kvalitetsinriktad uppfödning (minst ca 10 år). (Innebär att personen ska vara insatt i rasstandarden, veta vad han/hon vill uppnå med rasen. Detta ska vara dokumenterat via utställningsresultat.
 • Ska ha startat eller deltagit som funktionär på officiellt retrieverjaktprov
 • Ska vara nationellt känd inom flatvärlden
 • Ska ha deltagit vid grundkurs i anatomi.
 • Dömt på inofficiella utställningar
 • Vara auktoritär och duktig på att fatta beslut. Ha ett gott renommé inom rasen och kunna fatta beslut och tydligt motivera sina beslut.

Dessa personer behöver inte i detta skede vara ”färdiga” enligt de grundkrav som finns i
SKK:s utbildningsgång för blivande exteriördomare, men ska givetvis se till att uppfylla formalia innan de sedan söker till utbildningen.
När FRK tagit beslut om namn inom de egna leden och uppmuntra till att utbilda sig till exteriördomare ska namnet/namnen skickas till FRK:s sektioner som ska uppmuntras att anlita personen/personerna att döma på sektionernas inofficiella utställningar. Detta måste anses vara en värdefull erfarenhet för blivande domare.

Kategori 2 personer som söker till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare, med hemvist i andra raser

Dessa personer kan förordas av FRK om de har gedigen erfarenhet av sin egen ras (i första hand retrieverras) och har aktivt visat intresse för Flatcoated. 

I personens ansökan ska förstås framgå erfarenheterna med flatcoated, exempelvis närvarat vid utställning/tittat på bedömning, varit ringsekreterare på rasen flertalet gånger, läst raskompendiet, besökt några framstående uppfödare, besökt/deltagit vid officiellt jaktprov mm. Gärna ha referenser från kända uppfödare/domare på rasen.

När ansökningarna inkommit till FRK från SKK, via SSRK, tar FRK:s Exteriöransvarige med fördel kontakt med denna person per telefon för att efterhöra erfarenheterna av flatcoated samt höra sig för om det kan finnas eventuella referenser. Exteriöransvarige kan även kontakta den sökandes egen rasklubb för att få mer information.


Kategori 3 exteriördomare som vill utöka sitt rasregister med Flatcoated retriever

Kriterier för gemensamma krav för utställningsdomare som vill utöka sitt rasregister med någon av SSRK:s raser

 • Dessa kriterier är nu antagna av SSRK:s huvudstyrelse den 18-19 augusti 2018 efter remissförfarande till SSRK:s rasklubbar.
 • Ska ha studerat SSRK:s raskompendium, för berörd ras/raser. Dessa kan beställas digitalt från SSRK:s exteriöransvariga på exterior@ssrk.se eller från aktuell rasklubb.
 • Ska aktivt ha visat intresse för rasen/raserna man söker på t.ex. besökt rasklubbens utställningar och/eller dömt rasen inofficiellt, besök hos uppfödare av rasen eller liknande. 
 • Ska ha gått passiv elev, eller motsvarande, för en domare med mångårig erfarenhet av aktuell   ras/raser, eller för någon av de domare som finns upptagna på SKK:s lista över examinatorer för aktuell ras.
 • Ska ha närvarat som åskådare, startande eller funktionär vid ett officiellt jaktprov för den ras som ansökan avser. 
 • Referens ska lämnas av någon/några väl insatta i rasen/raserna och det är mycket viktigt att den/de personer man anger som referent är tillfrågad