Klubben bildas 70-tal  |  80-tal  |  90-tal  |  2000-TAL  |  Kuriosa  |  Övrigt

Flatcoated retrieverklubben - 2000-talet inleds

2000-talet inleds
På klubbmötet 2001 behandlades en motion där man ville att avelsrådet skulle utreda huruvida FRK:s avelsrestriktioner gällande PNP fortfarande var relevanta i förhållande till de nya forskningsrön som visade att den tidigare förmodade nedärvningen av PNP inte längre ansågs sannolik. Mötet biföll motionen och avelsrådet gavs i uppdrag att utreda frågan.
På samma möte beslutades också att införa en generell dispens från kravet på utställnings- och eller jaktmerit för avelsrådgivning och valpförmedling för utomnordisk ägd hanhund med utländsk härstamning som inte tidigare fanns representerad i Sverige. Hanhundarna skulle kunna förmedlas till två kullar om dessa gav minst tio valpar, annars kunde ytterligare en tredje kull förmedlas. Hälsokraven kvarstod dock oförändrade. 

Annonsering av valpkullar på FRK:s hemsida
Påföljande år beslutades också att annonseringen av de så kallade "övriga kullar" på klubbens hemsida skulle upphöra och fortsättningsvis endast publiceras i Charmören. Under rubriken övriga kullar kunde uppfödare då få annonsera även om båda föräldradjuren ej uppfyllde kraven på meriter på både jakt och utställning.
Men då reglerna för utnyttjande av klubbens avelsrådgivning och valpförmedling kräver Dualmeriter av föräldradjuren så ansågs det att avkommor till icke Dual Purpose-meriterade föräldrar som förmedlades via klubbens hemsida gav dubbla budskap

Nytt klubbmötesbeslut om PNP
Man beslutade också att restriktionerna rörande PNP skulle hävas under en prövotid på 2 år och därefter skulle en utvärdering göras. Under prövotiden skall dock PNP-fallen liksom tidigare rapporteras in och behandlas på samma sätt som patella luxation och hjärtfel.

Utvärdering av Avkommebeskrivningen
År 2002 anordnades en avels- och uppfödarkonferens där den efterfrågade utvärderingen av klubbens avkommebeskrivning redovisades.
Den presenterades på ett föredömligt sätt av Anne Bucksch och Sofia Lindberg, studerande vid SLU, som gjort denna studie i form av ett examensarbete. Det framkom bl. a. att avkommebeskrivningen är ett väl fungerande instrument för att mäta de ärftliga egenskaperna hos avkomman. De påpekade dock att instrumentet kunde förbättras och kom med en del förslag till förändringar som den av styrelsen tillsatta arbetsgruppen fick i uppdrag att arbeta vidare på.
Under denna konferens skedde också upptakten till arbetet med RAS - rasspecifika avelsstrategier. 

Ytterligare samarbete över gränserna
I november 2002 deltog avelsrådet åter i en nordisk avelsrådskonferens i Finland. Förutom Finland och Sverige deltog också Norge. Danmark var inte representerat. Finland redovisade för en exteriördomarkonferens som de haft och vilka brister man ansåg att finska flatcoats hade i dagsläget. Alla ansåg att man måste vara uppmärksam på storleken på hundarna, där alltför många ansågs vara för höga och för tunga. Man kom överens om att försöka få till stånd en mätning på officiella utställningar i samtliga länder 

Nya motioner om utdelning av utställningscertifikat
Efter att de nya "parenteschampionaten", d v s championat utan koppling mellan jakt- och utställningsmerit, klubbades igenom på SSRK:s Fullmäktige i november 2002 inkom till FRK:s klubbmöte året därpå hela 38 motioner med 136 underskrifter i samma ärende. Nämligen att FRK återigen skulle lämna in en motion till SSRK att det nationella utställningscertifikatet endast skall kunna erövras i jaktklass. Motionen bifölls med acklamation och fick också bifall på SSRK:s påföljande Fullmäktige.

Klubben har genom åren vunnit respekt och uppskattning för en ofta stark samlad aktion i många stora och viktiga spörsmål. Visst har meningsskiljaktigheter existerat, en självklar ingrediens i klubbsammanhang, men diskussioner och olika åsikter som framförs gör ändå klubben levande och främjar ofta en utveckling. Klubbens adelsmärke har varit och är att, många gånger ändå kunnat förmå medlemmarna att gå i samma riktning.

Tillsammans på väg framåt!