Hälsoenkäter och blanketter

Här hittar du alla enkäter och blanketter gällande hälsa

Hälsoenkäterna är pausade 

Läs den utvärdering som är gjord gällande hälsoenkäterna och anledningen till att de är pausade (2022-06-09)

Webbaserad dödsfallsregistrering

Webbenkät tumör & cancerforskning

Blanketter för blodprovstagning och obduktion

SKK-Remiss vid misstanke om Renal Dysplasi (RD)