Foto: Johanna Renman

Dataskyddspolicy

För Flatcoated Retrieverklubben med org.nr 802402-4617 inklusive dess sektioner.
Reviderad FRK HS: 2019-03-13.

Syfte
Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du har bland annat rätt att få veta:

 • Varför vi behöver spara dina personuppgifter.
 • Vilken laglig grund vi har för behandling av dina uppgifter.
 • Hur länge personuppgifterna kommer att sparas innan de raderas.

Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter kan du alltid kontakta Flatcoated Retrieverklubben på gdpr@frk.nuBakgrund

Inom Flatcoated Retrieverklubben (FRK) behandlar vi personuppgifter för medlemmar och andra som använder våra tjänster eller deltar i våra aktiviteter. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som medlem.

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster såsom medlemsadministration, medlemstidning, statistik, prov, utbildning, uppföljning, information, arkivering och marknadsföring.

Vår utgångspunkt är att vi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för att fullfölja våra förpliktelser och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna när så är möjligt.


Insamling och behandling av personuppgifter

FRK och dess sektioner samlar in och behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling sker vanligtvis i samband med FRK:s olika aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar med mera. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras.

När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker. Det gör vi genom att låta dig lämna uttryckligt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller som är relevanta för de ändamål som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelseår
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter den registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Uppgifter om medlemskap
 • Information om logi
 • Bokningspreferenser


Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

FRK och dess sektioner samlar in och behandlar dina personuppgifter för ett antal olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in beror på vilka tjänster du använder eller deltar i. Flatcoated retrieverklubben behandlar dina personuppgifter för att:

 • Fullfölja våra förpliktelser mot dig enligt avtal och lag eller som är relevanta när du deltar i någon av våra aktiviteter.
 • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster
 • Bearbeta dina bokningar och beställningar av våra tjänster
 • Kunna kontakta dig via t.ex. e-post, telefon, SMS eller andra mobila eller digitala applikationer för att ge dig information om någon av de aktiviteter och tjänster vi erbjuder.
 • Medverka till forskning om avel och hälsa.
 • Kunna diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med utförandet av våra tjänster
 • Kunna analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster
 • Öka upplevelse av våra tjänster, marknadsföra tjänster och produkter

Du har rätt att när som helst begära att vi inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar löpande rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast de personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.


När lämnar vi ut personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.


Var lagras och hur överförs dina personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan FRK Huvudstyrelse och sektioner inom FRK för att behandlas för de ändamål som framgår av dataskyddspolicyn. Våra samarbetspartners kan komma att behandla dina personuppgifter för att justera medlemsrabatter. Vi lagrar personuppgifter på våra datorer, i molntjänster, och i fysiska arkiv. De lagrade uppgifterna kan nås av behöriga personer, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera.


Hur länge sparas mina personuppgifter?

FRK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i FRK:s register. Lagringstiden varierar. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Personuppgifter i styrelseprotokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.


Ändra, radera och granska dina personuppgifter

Dina personuppgifter som medlem administreras av Svenska kennelklubben som överför medlemslistor till FRK. Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera SKK om detta genom att använda särskilt medlemsformulär som du hittar länk till på frk.nu.

Flatcoated retrieverklubben och dess sektioner kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas.

Begäran om ett sådant utdrag ska göras skriftligt till oss och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med oss).

Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av ditt klagomål.


Ansvar

Flatcoated Retrieverklubben och dess sektioner är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Flatcoated Retrieverklubben och dess sektioners behandling av personuppgifter och efterlevnad av integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen skicka e-post till gdpr@frk.nu