Foto: Jessica Hedén

RAS 2020-2024

RAS 2020-2024 godkändes av SKK:s avelskommitté, i september 2020.

RAS 2020-2024

RAS 2020-2024 godkändes av SKKs avelskommitté i september-20. Revideringsarbetet har haft några ledord - "Lättlästhet och mätbara mål".

Varje år vid tiden för fullmäktige utvärderas hur vi ligger till mot de uppsatta målen i RAS. Det sker dels i verksamhetsberättelsen men även som en separat årlig utvärdering av RAS. Utvärderingen presenteras på den här sidan och i vår tidning Charmören.Avelspolicy & avelsstrategier

På Svenska Kennelklubbens fullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s.k. rasspecifik avelsstrategi, RAS. Uppdraget att utforma dessa lades på specialklubbarna, som i sin tur i huvudsak delegerat ut arbetet på rasklubbarna, även om samordningsansvaret kvarstår hos specialklubben (SSRK).

För att underlätta uppfödarnas arbete så har vi dragit ut de olika avelsmålen och strategierna i ett eget dokument nedan.
Ett "RAS-Light" om man så vill.

Detta dokument skall vara "levande" och ses som ett stöd för avel och avelsplanering.